Polityka Prywatności & "Cookies"

Polityka prywatności & „Cookies” dla klientów

POLITYKA PRYWATNOŚCI & „COOKIES”

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności określa zasady, zakres oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, jak również Państwa prawa w tym zakresie.

§ 1. Gromadzone dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Może to oznaczać m. in. imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, kwalifikacje oraz wszelkie inne informacje podane przez Państwa dobrowolnie w aplikacji, na naszej stronie internetowej, osobiście w naszych biurach, mailowo lub poprzez zapisanie się na listę odbiorców naszego newslettera. W momencie podawania swoich danych osobowych na naszej stornie internetowej, automatycznie akceptują Państwo ich wykorzystanie zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

§ 2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”, a w szczególności: 1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

§ 3. Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest Solid MCG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa, dane mogą być zbierane podczas korzystania z serwisu poprzez analizę logów dostępowych oraz przy wysłaniu wiadomości e-mail przez użytkownika do Administratora danych – w celu technicznym, statystycznym oraz rozpatrzenia zapytania.

§ 4. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora danych osobowych, z którym w zakresie przetwarzania danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail iod@solidmcg.com.pl. Korespondencję tradycyjną należy kierować na adres Administratora danych osobowych, który wskazano w § 3.

§ 5. Bezpieczeństwo danych osobowych

Solid MCG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo gromadzonych danych osobowych. Zaimplementowaliśmy i wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO. Środki techniczne i organizacyjne poddawane są przeglądom i uaktualnieniom. Celem jest zapewnienie jak najlepszej ochrony danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem do nich osób trzecich, wyciekiem, sfałszowaniem, niezgodnym z prawem wykorzystaniem bądź przypadkową utratą.

§ 6. Sposób korzystania ze zgromadzonych danych

Nie udostępniamy danych osobowych żadnym podmiotom trzecim bez uzyskania Państwa uprzedniej zgody, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Dane osobowe przechowywane są w bezpiecznej bazie danych, do której wyłączny dostęp posiadają upoważnione osoby ze strony Administratora danych osobowych. Podjęliśmy kroki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych. Okresowo, dla celów marketingowych, możemy przesłać Państwu informacje odnoszące się do naszych usług lub inne informacje, które uznamy dla Państwa za interesujące. Wykorzystujemy powierzone nam dane osobowe: 1) Aby zapewnić naszym klientom, zarówno pracodawcom jak i kandydatom, wysokiej jakości obsługę; 2) Aby stale usprawniać nasze usługi dla Państwa; 3) Celem analizy statystycznej danych i badania rynku. W każdym momencie możecie Państwo zrezygnować z otrzymywania takiej komunikacji marketingowej.

§ 7. Prawa osób. których dane dotyczą

Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania. Ma prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

§ 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Każda osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

II. POLITYKA COOKIES

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku, strona internetowa firmy Solid Security spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w domenie www.solidsecurity.pl używa plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody przy korzystaniu z serwisu poprzez zapamiętywanie Państwa preferencji i ustawień na naszej stronie oraz zbierania danych statystycznych o użytkownikach służących do poprawy i wygody korzystania ze strony internetowej. Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies stosownie do dokonanych indywidualnie przez użytkownika ustawień przeglądarki zainstalowanej w wykorzystywanym urządzeniu. W wielu przeglądarkach obsługa plików cookies jest domyślnie włączona. Użytkownik może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej użytkownika lub na poniższych stronach:

Cookies w przeglądarce Internet Explorer zobacz
Cookies w przeglądarce Chrome zobacz
Cookies w przeglądarce Firefox zobacz
Cookies w przeglądarce Opera zobacz
Cookies w przeglądarce Safari zobacz

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie plików cookies, prosimy o zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej lub opuszczenie serwisu.

III. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies może zostać zmieniona bez uprzedzenia w każdym czasie. Wszelkie dodatkowe informacje, w tym klauzula informacyjna, dostępne są na naszej stronie internetowej: www.solidsecurity.pl.