REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SOLID GROUP DO UMOWY SG

Wersja 1.7 z dnia: 01.01.2024

Preambuła

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług Solid Group (dalej: Regulamin) ma zastosowanie do świadczonych przez Solid Group sp. z o.o. sp. k. usług podstawowych MOP, MON, MOP-K, MOP PI (monitorowania systemów alarmowych z podjazdem lub bez podjazdu Załogi Interwencyjnej), DOZ (dozory załóg), INT(pozostania w gotowości do podjęcia interwencji na odebrany sygnał alarmowy), INT-MS (pozostania w gotowości oraz podejmowania interwencji na sygnał przekazany za pomocą aplikacji MySolid) oraz usług uzupełniających wskazanych w Umowie SG lub jej rodzajach. Sygnały alarmowe właściwe dla konkretnej usługi dla danego Zleceniodawcy zostaną zdefiniowane w Karcie Zgłoszenia Obiektu. Usługi podstawowe wskazane w Umowie SG zostają zdefiniowane w następujący sposób:
 1. INTPozostanie w gotowości do podjęcia interwencji na odebrany sygnał alarmowy z Obiektu. Usługa obejmuje interwencje na sygnały alarmowe w każdym miesiącu kalendarzowym w liczbie określonej w umowie, natomiast każdy kolejny przyjazd Załogi Interwencyjnej powyżej umówionego limitu jest dodatkowo płatny przez Zleceniodawcę w wysokości określonej w umowie. Zleceniodawca zwolniony jest z dokonania powyższej opłaty, jeśli w czasie 60-ciu sekund od powstania alarmu nastąpi prawidłowe odwołanie interwencji przez podanie indywidualnego hasła.
 2. MONMonitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz przekazania Zleceniodawcy informacji o wystąpieniu danych sygnałów alarmowych. Usługa nie obejmuje interwencji.
 3. MOPPozostanie w gotowości do podejmowania interwencji na odebrany sygnał alarmowy z Obiektu oraz do monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego w Obiekcie. Usługa obejmuje interwencje na sygnały alarmowe w każdym miesiącu kalendarzowym w liczbie określonej w umowie, natomiast każdy kolejny przyjazd Załogi Interwencyjnej powyżej umówionego limitu jest dodatkowo płatny przez Zleceniodawcę w wysokości określonej w umowie. Zleceniodawca zwolniony jest z dokonania powyższej opłaty, jeśli w czasie 60-ciu sekund od powstania alarmu nastąpi prawidłowe odwołanie interwencji przez podanie indywidualnego hasła.
 4. INT-MSPozostanie w gotowości oraz podejmowania interwencji na sygnał alarmowy wywołany przez Zleceniodawcę za pomocą aplikacji MySolid. Interwencja podejmowana na żądanie Zleceniodawcy jest dodatkowo płatna w wysokości określonej w umowie
 5. DOZDozorowanie Obiektu przez Załogę Interwencyjną wg harmonogramu, który stanowi załącznik nr 3 do umowy oraz gotowość do podejmowania interwencji w przypadku stwierdzenia naruszenia mienia. Interwencja podejmowana na żądanie Zleceniodawcy jest dodatkowo płatna w wysokości określonej w umowie.
 6. MOP-KPozostanie w gotowości do podejmowania interwencji na odebrany sygnał alarmowy z instalacji Zleceniodawcy znajdującej się w Obiekcie oraz do monitorowania sygnałów systemu alarmowego Zleceniodawcy opartego na łączach GSM/GPRS/ETHM w Obiekcie, za które odpowiedzialność ponosi Zleceniodawca, podłączonego do systemu Zleceniobiorcy. Usługa obejmuje interwencje na sygnały alarmowe w każdym miesiącu kalendarzowym w liczbie określonej w umowie, natomiast każdy kolejny przyjazd Załogi Interwencyjnej powyżej umówionego limitu jest dodatkowo płatny przez Zleceniodawcę w wysokości określonej w umowie.
 7. MOP PIMonitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego w Obiekcie oraz pozostanie w gotowości do podejmowania interwencji na odebrany sygnał alarmowy z Obiektu.Interwencja jest dodatkowo płatna w kwocie określonej w Umowie. Zleceniodawca zwolniony jest z dokonania powyższej opłaty, jeśli w czasie 60-ciu sekund od powstania alarmu nastąpi prawidłowe odwołanie interwencji przez podanie indywidualnego hasła.
 1. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie postanowień w/w Umowy SG. W przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami Umowy, a treścią niniejszego Regulaminu pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
 2. Strony nadają znaczenie poniższym określeniom:
 1. Dzień Wolny od Pracy” oznacza każdą sobotę i każdą niedzielę oraz dodatkowo każdy inny dzień tygodnia, jeśli w tym dniu wypada święto wymienione w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951r., 4, poz.28, z późn. zm.);
 2. „Fałszywy Alarm” oznacza Alarm wywołany w sytuacji, gdy nie ma lub nie było włamania, napadu bądź usiłowania włamania lub napadu, a także gdy brak powodów, dla których włamanie bądź napad mogłyby rzeczywiście zaistnieć. Fałszywy Alarm może być wywołany przez Zleceniodawcę (pod tym pojęciem rozumie się także osobę przez niego upoważnioną np.: członka rodziny, domownika, pracownika, współpracownika) lub inną osobę znającą indywidualny kod identyfikacyjny i hasło. Wywołanie Fałszywego Alarmu przez w/w krąg osób może nastąpić m.in. przy uzbrajaniu lub rozbrajaniu systemu alarmowego,
  a także przy naruszeniu strefy chronionej bez dezaktywacji systemu. Fałszywy Alarm może zostać wywołany przez pozostawienie w obiekcie np.: niezabezpieczonych, uchylonych lub otwartych okien, drzwi, żywych zwierząt, pracujących urządzeń technicznych itp. Fałszywy Alarm może być wywołany także samoczynnie przez nieprawidłowo działający system alarmowy.
 3. „Hasło” oznacza ciąg minimalnie 4, a maksymalnie 10 znaków (inne znaki niż cyfra lub litera oraz inna długość niż wskazana powyżej nie są dozwolone, chyba że Umowę zawarto przed dniem 15.02.2020 r. i Hasło do dnia wejścia w życie Regulaminu nie zostało zmienione), który znany jest wyłącznie Zleceniodawcy oraz osobom uprawnionym do odwoływania alarmu i dokonywania innych czynności związanych z Umową i służy do ich identyfikacji. Hasło pierwotnie zostaje wskazane przez Zleceniodawcę na Karcie Zgłoszenia Obiektu, ale może zostać zmienione w późniejszym okresie przez Zleceniodawcę przy zachowaniu procedury przewidzianej niniejszym Regulaminem;
 4. „Karta zgłoszenia Obiektu” oznacza dokument podpisywany przez Zleceniodawcę (lub osobę przez niego upoważnioną), zawierający podstawowe informacje nt. ochranianego Obiektu. Karta zgłoszenia Obiektu znajduje się na stacji monitorowania alarmu, a dane tam wskazane są wiążące dla pracowników Zleceniobiorcy;
 5. „Konsument” oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. „Obiekt” oznacza teren nieruchomości pod adresem wskazanym w Umowie SG;
 7. „Odczyt z Bufora Zdarzeń” oznacza odczytanie szczegółowych danychzcentrali systemu alarmowego. Taki odczyt możliwy jest wyłącznie po bezpośrednim połączeniu się Instalatora z centralą systemu. W przypadku Systemu Obcego do dokonania odczytu konieczne jest przekazanie przez Zleceniodawcę kodów serwisowych;
 8. „Osoba na prawach konsumenta” oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 9. Osoba Upoważniona”oznacza wskazaną przez Zleceniodawcę osobę, której Zleceniodawca nadał uprawnienia w zakresie realizacji Umowy. Osoba Upoważniona może zostać umocowana w szczególności do odwoływania alarmu (Osoba Upoważniona do Odwoływania Alarmu), podejmowania czynności związanych z realizacją Umowy lub obsługą i realizacją płatności. Osoba Upoważniona może zostać określona przez Zleceniodawcę w Umowie, Karcie Zgłoszenia Obiektu lub oddzielnym pełnomocnictwie, proponowany wzór pełnomocnictwa jest dostępny na stronie www.solidsecurity.pl ;
 10. „Powiązana Umowa INS” jest to umowa typu INS obejmująca montaż (ewentualnie sprzedaż lub oddanie do używania oraz montaż) urządzeń systemu sygnalizacji i włamania bądź nadajnika na Obiekcie Zleceniodawcy. Taką umowę uważa się za umowę powiązaną z Umową SG, jeśli jest lub będzie podpisana przez te same strony, Obiekt wskazany w obydwu umowach ma ten sam adres, a urządzenia w niej wskazane są niezbędne dla realizacji Umowy SG;
 11. „Przedsiębiorca” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 12. „Rejestr Zdarzeń” to zestawienie odebranych przez Zleceniobiorcę sygnałów alarmowych z Obiektu;
 13. „Stacja Monitorowania” – wydzielona jednostka organizacyjna Zleceniobiorcy zajmująca się odbiorem i obsługą sygnałów alarmowych, jakie napływają z Obiektu;
 14. „System Obcy” – system alarmowy zainstalowany na Obiekcie przed podpisaniem Umowy, a który był sprzedany, zainstalowany i/lub konserwowany przez podmioty trzecie (nie przez Zleceniobiorcę). Podłączenie samego nadajnika Zleceniobiorcy do takiego systemu nie zmienia statusu całości systemu i pozostaje on w opisanej powyżej sytuacji Systemem Obcym;
 15. „Umowa” lub „Umowa SG” oznacza każdą Umowę SG obejmującą usługi wskazane w ust. 1, zawartą pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą.
 16. „Umowa SG z Montażem Nadajnika” lub „Umowa SG-N” oznacza szczególny rodzaj Umowy SG, który zawiera dodatkowo usługę montażu nadajnika radiowego lub GSM;
 17. „Wartości Pieniężne” to krajowe izagraniczne znaki pieniężne, czeki, weksle, inne dokumenty zastępujące wobrocie gotówkę oraz złoto, srebro iwyroby ztych metali, kamienie szlachetne iperły, atakże platynę iinne metale zgrupy platynowców;
 18. Załoga Interwencyjna - pracownik/pracownicy ochrony dysponujący zmotoryzowanym środkiem transportu, który/którzy (po uzyskaniu za pośrednictwem urządzeń sygnałów z lokalnego systemu alarmowego sygnalizujących zagrożenie dla ochranianego mienia) wspólnie realizują zadania ochrony mienia wyznaczone w Umowie w formie bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej na terenie chronionego obiektu. Przy niektórych usługach w Umowie użyto pojęć Patrol Interwencyjny lub Grupa Interwencyjna, stanowiących rodzaj Załogi Interwencyjnej;
 19. „Zleceniobiorca” oznacza Solid Group sp. z o.o. sp. k;
 20. „Zleceniodawca” oznacza podmiot zlecający Solid Group sp. z o.o. sp. k. wykonanie jednej z usług wskazanych w ust. 1.
 1. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie www.solidsecurity.pl . W przypadku otrzymania przez Zleceniodawcę informacji nt. wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, będzie on mógł zapoznać się ze wszelkimi szczegółami na podanej stronie internetowej.

§ 1. (Obowiązki Zleceniodawcy)

Zleceniodawca jest zobowiązany do:

 1. Utrzymywania systemu alarmowego w stanie dobrej sprawności technicznej poprzez systematyczne dokonywanie czynności konserwacyjnych przez uprawnionego serwisanta.
 2. Wykonywania okresowych kontroli prawidłowego działania systemu (wywołanie alarmu kontrolnego należy uzgodnić ze Zleceniobiorcą podając indywidualne Hasło).
 3. Zapewnienia stałego kontaktu z minimum dwiema Osobami Upoważnionymi do Odwoływania Alarmu. W przypadku zgłoszenia przez Załogę Interwencyjną utrudnień w rzetelnej ocenie bezpieczeństwa Obiektu takie osoby powinny być upoważnione w szczególności do udostępnienia Obiektu celem sprawdzenia stanu bezpieczeństwa lub odwołania interwencji wraz z zobowiązaniem się tych osób do samodzielnego sprawdzenia Obiektu. Wskazując osoby upoważnione do odwołania alarmu Zleceniodawca jest zobowiązany w szczególności do uwzględnienia osób wskazanych w ust. 16.
 4. Zapewnienia aktualnych danych kontaktowych do Osób Upoważnionych.
 5. Przekazania osobom Upoważnionym do Odwoływania Alarmu, o których mowa w ust. 3, Hasła zamieszczonego na Karcie zgłoszenia Obiektu. Jeśli Hasło zostało zmienione w trakcie trwania Umowy, Zleceniodawca zobowiązuje się do poinformowania w/w osób o aktualnym brzmieniu Hasła.
 6. Natychmiastowego powiadamiania Zleceniobiorcy o wszelkich zdarzeniach dotyczących nieprawidłowego działania lokalnego systemu alarmowego oraz do powiadamiania Zleceniobiorcy o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na wykonywanie usług przez Zleceniobiorcę.
 7. Spełnienia wszelkich wymogów, w tym wymogów technicznych urządzeń, służących do aktywacji i korzystania z platformy eSimon oraz aplikacji MySolid określonych w Regulaminie Aplikacji MySolid i eSimon oraz utrzymywania połączenia sieciowego z serwerami należącymi do Zleceniobiorcy, w celu korzystania z platformy eSimon oraz aplikacji MySolid. Brak połączenia będzie skutkował nieprawidłowym działaniem usługi.
 8. Ponoszenia kosztów związanych z naprawą i użytkowaniem oddanych do używania urządzeń.
 9. Eksploatacji systemu alarmowego zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi.


Ponadto:

 1. Zleceniodawca zobowiązuje się podać prawidłowe, aktualne i wymagane w Umowie dane kontaktowe:
  1. Swoje własne ( w szczególności imię i nazwisko lub firmę, adres pocztowy, adres email, numer telefonu).
  2. Osób Upoważnionych (w szczególności imię i nazwisko, adres email, numer telefonu).

Numery telefonów wskazane przez Zleceniodawcę do kontaktu telefonicznego i smsowego (a należące do niego i/lub osób upoważnionych) muszą być zarejestrowane w Rzeczpospolitej Polskiej i muszą pozostawać aktywne na jej terenie. Zleceniobiorca nie wysyła wiadomości SMS i nie kontaktuje się telefonicznie z numerami telefonów niespełniających tych wymogów.

 1. Zleceniodawca zapewni bezpieczeństwo i poufność informacji przekazywanych z wykorzystaniem danych kontaktowych Zleceniodawcy i Osób Upoważnionych. Zachowanie bezpieczeństwa przekazywanych informacji ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo na Obiekcie. W związku z powyższym:
  1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do kontaktu ze Zleceniodawcą lub Osobami Upoważnionymi, a w szczególności Osobami Upoważnionymi do Odwoływania Alarmu, wyłącznie poprzez dane kontaktowe wskazane przez Zleceniodawcę, w sposób ustalony w Umowie bądź niniejszym Regulaminie.
  2. W przypadku zmiany danych Zleceniodawcy lub Osób Upoważnionych, a w szczególności Osób Upoważnionych do Odwoływania Alarmu, Zleceniodawca zobowiązuje się niezwłocznie dokonać ich aktualizacji zgodnie z procedurą wskazaną w § 1 ust. 12 Regulaminu.
  3. W sytuacji, gdy w wyniku jakichkolwiek okoliczności Zleceniodawca nie wskaże Zleceniobiorcy danych kontaktowych (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) Osoby Upoważnionej, w szczególności Osoby Upoważnionej do Odwoływania Alarmu lub takie osoby zrezygnują ze swojej funkcji lub zostaną zmienione bez poinformowania Zleceniobiorcy w sposób ustalony w § 1 ust. 12 Regulaminu, Zleceniobiorca będzie korzystał wyłącznie z danych kontaktowych do Zleceniodawcy, do momentu zaktualizowania danych Osób Upoważnionych, w szczególności do czasu podania danych Osób Upoważnionych do Odwoływania Alarmu.
  4. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdyby podane dane, o których mowa w § 1 ust. 10 Regulaminu były niepoprawne lub nieaktualne, w szczególności jest zobowiązany do poniesienia wszelkich opłat naliczonych w związku z brakiem możliwości kontaktu ze Zleceniodawcą lub osobami upoważnionymi do danych czynności.
 2. Hasło, dane kontaktowe Zleceniodawcy oraz dane Osób Upoważnionych, w szczególności dane Osób Upoważnionych do Odwoływania Alarmu mogą zostać zmienione poprzez aplikację MySolid. Szczegóły procedury postępowania przy korzystaniu z ww. aplikacji określają regulaminy wskazane w § 8. Niezależnie od powyższego wskazane zmiany mogą zostać dokonane w sposób przewidziany poniżej:
  1. Wniosek o zmianę może zostać wysłany w formie pisemnej na adres korespondencyjny Zleceniobiorcy. Wniosek wysłany w formie pisemnej wymaga czytelnego podpisu;
  2. Wniosek o zmianę może zostać wysłany poprzez pocztę email na adres dok@solidsecurity.pl . W przypadku składania wniosku poprzez pocztę email, wniosek musi zostać wysłany z adresu e-mail Zleceniodawcy lub osoby umocowanej do dokonania zmiany, który został podany Zleceniobiorcy zgodnie z wymogami niniejszego Regulaminu;
  3. Za pośrednictwem formularza dostępnego na stroniewww.solidsecurity.pl;
  4. Wniosek powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji, nazwa Zleceniodawcy, adres Zleceniodawcy, nazwa i adres Obiektu, nr Umowy, id klienta, a w przypadku zmiany Hasła także dotychczasowe Hasło i nowe Hasło.
  5. Nowe Hasło może się składać z minimalnie 4 a maksymalnie 10 znaków (inne znaki niż cyfra lub litera oraz inna długość niż wskazana powyżej nie są dozwolone).
  6. Wprowadzenie zmiany musi zostać potwierdzone telefonicznie. W tym celu Zleceniobiorca skontaktuje się ze składającym wniosek i poprosi o potwierdzenie wniosku oraz podanie Hasła. W przypadku nieuzyskania potwierdzenia przez osobę uprawnioną, wniosek o zmianę nie będzie realizowany.
  7. W przypadku skutecznej zmiany danych lub Hasła, Zleceniodawca jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie wszystkie osoby, których zmiana dotyczy, a w szczególności do przekazania nowego Hasła Osobom Upoważnionym do Odwoływania Alarmu.
 3. Zmiana Osób Upoważnionych, ich danych lub Hasła może zostać dokonana wyłącznie przez Zleceniodawcę lub osobę posiadającą pełnomocnictwo, które obejmuje swym zakresem upoważnienie do podejmowania wnioskowanej czynności. W szczególności, w celu zapewnienia należytego poziomu ochrony Obiektu Osoba Upoważniona nie jest uprawniona do zmiany swoich danych kontaktowych bez nadania jej umocowania w tym zakresie przez Zleceniodawcę.
 4. Zmiana danych określonych w § 1 ust. 12 nie stanowi zmiany Umowy.
 5. W przypadku złożenia przez Osobę Upoważnioną wniosku o usunięcie jej danych, Zleceniobiorca usunie przedmiotowe dane i niezwłocznie powiadomi o tym Zleceniodawcę.
 6. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania koniecznych informacji dotyczących usług świadczonych przez Zleceniobiorcę osobom, których ta usługa może dotyczyć. W szczególności zobowiązuje się do upoważnienia do odwoływania alarmów takie osoby, które są uprawnione z jakiegokolwiek tytułu do przebywania na Obiekcie (takich jak współwłaściciele, najemcy, współmałżonkowie, współpracownicy itp.)
  1. Zleceniobiorca, w sytuacji niewywiązania się Zleceniodawcy z ww. obowiązku, poinformuje Zleceniodawcę o stwierdzeniu naruszenia wraz z wezwaniem do jego naprawienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku niezastosowania się do wezwania Zleceniobiorca może zawiesić realizację usługi wykonywania podjazdów. Do czasu naprawienia uchybień Zleceniobiorca będzie jedynie monitorował system alarmowy bez obowiązku wysyłania Załogi Interwencyjnej. Zawieszenie wykonywania usługi z tego tytułu nie powoduje zawieszenia naliczenia miesięcznego wynagrodzenia, które Zleceniodawca nadal zobowiązany jest opłacić.
  2. Niezależnie od powyższego, Zleceniobiorca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli Zleceniodawca nie naprawi uchybień w ciągu 21 dni od wezwania złożonego przez Zleceniobiorcę.
  3. W przypadku skorzystania przez Zleceniobiorcę z uprawnień wskazanych w pkt. a) lub pkt. b), Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie mogą powstać w związku z wstrzymaniem wykonywania usług na Obiekcie.
 7. W sytuacji, gdyby Zleceniobiorca uzyskał informacje uprawdopodobniające, iż oświadczenie Zleceniodawcy dotyczące posiadania przez niego tytułu prawnego do dysponowania Obiektem złożone w Umowie SG nie było od początku (lub przestało być w trakcie trwania umowy) zgodne z stanem faktycznym, zastosowanie ma procedura wskazana w pkt 16 ppkt a, b i c powyżej.
 8. Zleceniodawca, na prośbę Zleceniobiorcy, jest zobowiązany do umożliwienia Zleceniobiorcy dokonania Odczytu z Bufora Zdarzeń, w szczególności w sytuacji, gdy na Obiekcie doszło do powstania szkody i konieczne jest szczegółowe ustalenie przebiegu zdarzeń.

§ 2. (Aktywacja systemu alarmowego)

 1. Umowa SG może być powiązana z inną Umową typu INS (sprzedaż lub oddanie do używania oraz montaż urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu), która jest lub będzie podpisana przez strony Umowy na Obiekt o tym samym adresie i jest to tzw. Powiązana Umowa INS. Strony mogą także podpisać tzw. Umowę SG z Montażem Nadajnika. W obu ww. przypadkach uznaje się, iż brak zapłaty lub niepełna zapłata wynagrodzenia przysługującego Zleceniobiorcy od Zleceniodawcy z tytułu realizacji usługi montażu nadajnika i/lub innych urządzeń służących do realizacji którejś z usług wskazanej w preambule niniejszego Regulaminu, skutkować będzie:
 1. zaprzestaniem wykonywania dalszych usług przez Zleceniobiorcę, wynikających z umów INS w Obiekcie Zleceniodawcy oraz
 2. zaprzestaniem wykonywania usług interwencji przez Zleceniobiorcę, wynikających z Umowy SG w Obiekcie Zleceniodawcy.
  1. Zleceniobiorca uruchomi oraz aktywuje system sygnalizacji włamania i napadu oraz rozpocznie świadczenie pozostałych usług wynikających z Umowy SG w Obiekcie Zleceniodawcy, na warunkach określonych w Umowie i Powiązanej Umowie INS. Uruchomienie i aktywacja usług(i) w Obiekcie Zleceniodawcy nastąpi maksymalnie do 2 dni od dnia podpisania Karty Zgłoszenia Obiektu (termin ulega odpowiedniemu wydłużeniu jeśli w jego trakcie wypada Dzień Wolny od Pracy). Zleceniodawca zobowiązuje się do dokonania zapłaty wynagrodzenia za usługi montażu w terminie wynikającym z faktury wystawionej na podstawie Powiązanej Umowy INS lub Umowy SG z Montażem Nadajnika.
 1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zaprzestania podejmowania interwencji na odebrany sygnał alarmowy z Obiektu Zleceniodawcy w przypadku gdy, Zleceniodawca nie wywiązuje się z obowiązku uiszczenia wobec Zleceniobiorcy wynagrodzenia za usługi montażu określonego w Umowie SGN lub w Powiązanej Umowie INS. Zleceniobiorca może skorzystać z powyższego uprawnienia po upływie 30 dni od dnia upływu terminu płatności. Po powstaniu zaległości płatniczej, o której mowa w zdaniu pierwszym, a przed zawieszeniem usługi interwencji, Zleceniobiorca telefonicznie/smsem wezwie Zleceniodawcę do zapłaty zaległości wyznaczając dodatkowy, co najmniej 7-dniowy termin na zapłatę pod rygorem zawieszenia usługi interwencji. W przypadku, gdy umowa nie precyzuje terminu płatności za usługi montażu, przyjmuje się że wynosi on 21 dni kalendarzowych.
 2. (wykreślono).
 3. (wykreślono).
 4. W przypadku ziszczenia się przesłanek określonych w niniejszym paragrafie, Zleceniobiorca nie będzie ponosiłodpowiedzialności za szkody powstałe w okresie braku świadczenia usługi wskazanej w Umowie lub od dnia zawieszenia tej usługi.
 5. Zleceniodawca jest zobowiązany zapłacić należne Zleceniobiorcy odsetki ustawowe bez dodatkowego wezwania do ich uiszczania. Odsetki będą wskazane w fakturze lub innym odrębnym dokumencie.
 6. W przypadku braku terminowej zapłaty należności z tytułu wykonywania Umowy, Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do dokonania przelewu przysługującej mu względem Zleceniodawcy wierzytelności na rzecz osoby trzeciej – nie dotyczy Zleceniodawców będących osobami, o których mowa w § 10 ust. 10 pkt. d).
 7. Brak uruchomienia i aktywacji systemu w praktyce uniemożliwia Zleceniobiorcy rozpoczęcie świadczenia usług wskazanych w Umowie SG. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zleceniobiorca nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody powstałe w Obiekcie Zleceniodawcy wynikające z braku realizacji usług wynikających z Umowy dotyczących Obiektu, o którym mowa w Umowie.
 8. W przypadku, gdy montaż nadajnika dokonywany na podstawie Powiązanej Umowy INS lub Umowy SG z Montażem Nadajnika jest realizowany do centrali alarmowej będącej własnością Zleceniodawcy lub gdy system alarmowy jest Systemem Obcym, Zleceniodawca zobowiązany jest do udostępnienia kodów serwisowych. Jeśli Zleceniodawca nie posiada kodów serwisowych, a wykonanie umowy będzie wymagać ich wprowadzenia, Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę o konieczności przeprowadzenia resetu centrali oraz ryzyku z tym związanym.
 1. Zleceniobiorca zastrzega, że dokonanie resetu przy braku kodów serwisowych obarczone jest ryzykiem całkowitego zablokowania centrali, którego nie da się przewidzieć przed jego wykonaniem. W związku z powyższym wykonanie resetu odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Zleceniodawcy i za jego wyłączną zgodą;
 2. Zlecenie resetu centrali alarmowej jest usługą dodatkowo płatną. Koszt usługi zostanie przedstawiony Zleceniodawcy przed jej wykonaniem.
 3. W przypadku zablokowania centrali alarmowej Strony ustalą wspólnie dalszy sposób postepowania, a w szczególności obciążające Zleceniodawcę koszty naprawy lub wymiany centrali alarmowej;
 1. Gdy nadajnik przestanie być aktywny w toku trwania umowy (tzn. dojdzie do zaprzestania przesyłania sygnałów alarmowych z nadajnika do Stacji Monitorowania), a w szczególności gdy sytuacja zaistnieje w wyniku dowolnej ingerencji w system alarmowy, nadajnik lub jakiekolwiek urządzenia z nim związane, będzie to skutkować brakiem możliwości świadczenia usług przez Zleceniobiorcę. W takiej sytuacji Strony podejmują następujące czynności mające na celu ponowną aktywację:
 1. Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę o zaistniałej sytuacji. W tym celu do Zleceniodawcy zostanie wysłana wiadomość SMS i/lub email na numer telefonu / adres email podany przez Zleceniodawcę jako dane kontaktowe. Zleceniobiorca może skontaktować się także telefonicznie;
 2. Zleceniodawca niezwłocznie skontaktuje się ze Zleceniobiorcą w celu ustalenia terminu wizyty instalatora. Strony ustalą datę wizyty w najkrótszym możliwym czasie. Informacja, o której mowa powyżej będzie zawierać dane umożliwiające jak najszybszy kontakt pomiędzy Stronami;
 3. W przypadku, gdy nadajnik jest nieaktywny w wyniku celowego działania Zleceniodawcy mającego na celu zawieszenie usługi, Strony są zobowiązane do dalszego postępowania zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu;
 4. W przypadku, gdy Zleceniodawca zadeklaruje usunięcie usterki we własnym zakresie, będzie to możliwe wyłącznie za zgodą Zleceniobiorcy. W takiej sytuacji Strony wspólnie ustalą dalszy sposób postępowania, który musi zostać potwierdzony pisemnie lub emailowo;
 5. W sytuacji, gdy Zleceniodawca nie podejmie kontaktu ze Zleceniobiorcą w ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości o której mowa w pkt a), Zleceniobiorca ma prawo wypowiedzieć umowę bez zachowania okresów wypowiedzenia. Zleceniobiorca może skorzystać z tego uprawnienia także w sytuacji, gdy mimo kontaktu ze Zleceniodawcą ustalenie daty wizyty instalatora lub ustalenie innego Sposobu aktywacji nadajnika nie będzie możliwe;
 6. Od momentu przekazania informacji o nieaktywnym nadajniku do momentu jego ponownej aktywacji Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na Obiekcie.
 7. Zleceniodawca może zostać obciążony opłatami dodatkowymi przewidzianymi w § 6 niniejszego Regulaminu lub bezpośrednio w Umowie.
 1. Zleceniobiorca może przygotować Audyt Bezpieczeństwa Obiektu.
 1. Audyt Bezpieczeństwa Obiektu polega na szczegółowej analizie wszystkich informacji, danych i cech szczególnych dotyczących Obiektu w celu znalezienia najlepszych dostępnych metod, rozwiązań i urządzeń mogących zabezpieczyć Obiekt. Audyt może obejmować oględziny Obiektu przez pracownika Zleceniobiorcy;
 2. Audyt Bezpieczeństwa Obiektu jest usługa dodatkową, dodatkowo płatną wykonywaną wyłącznie na prośbę Zleceniodawcy;
 3. Przeprowadzenie Audytu Bezpieczeństwa Obiektu pozwala na zoptymalizowanie poziomu zabezpieczenia Obiektu.

§ 3. (Brak płatności w trakcie trwania Umowy)

 1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zaprzestania podejmowania interwencji na odebrany sygnał alarmowy z Obiektu Zleceniodawcy w przypadku gdy Zleceniodawca nie wywiązuje się z obowiązku uiszczenia wobec Zleceniobiorcy miesięcznego wynagrodzenia określonego w Umowie SG lub Regulaminie w wysokości co najmniej jednego okresu rozliczeniowego. Po powstaniu zaległości płatniczej, o której mowa w zdaniu pierwszym, a przed zawieszeniem usługi interwencji, Zleceniobiorca telefonicznie/smsem wezwie Zleceniodawcę do zapłaty zaległości wyznaczając dodatkowy, co najmniej 7-dniowy termin na zapłatę pod rygorem zawieszenia usługi interwencji.
 2. Usługa podejmowania interwencji zostanie zawieszona do czasu uregulowania wszelkich należności Zleceniodawcy wobec Zleceniobiorcy. Poprzez uregulowanie należności rozumie się zaksięgowanie wpłat wynikających z zaległych płatności na rachunku bankowym Zleceniobiorcy wskazanym na fakturze. Zleceniodawca zobowiązany jest skuteczne poinformować Zleceniobiorcę o fakcie uregulowania wszelkich należności w formie pisemnej, listem poleconym na adres wskazany na fakturze bądź elektronicznie na adres e-mail zawieszeniegi@solidsecurity.pl
 3. Po otrzymaniu pisemnego bądź elektronicznego potwierdzenia o dokonaniu wszelkich płatności Zleceniodawcy względem Zleceniobiorcy oraz zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Zleceniobiorcy, usługa interwencji wskazana w Umowie SG zostanie przywrócona na Obiekcie Zleceniodawcy maksymalnie w ciągu 48 godzin.
 4. W przypadku gdy:
 1. Zleceniodawca dokona płatności oraz poinformuje Zleceniobiorcę o tym fakcie w formie pisemnej bądź e-mailowej w dniu poprzedzającym Dzień Wolny od Pracy lub
 2. W Dniu Wolnym od Pracy lub
 3. Zaksięgowanie ww. wpłaty na rachunku bankowym Zleceniobiorcy oraz przekazanie informacji o dokonaniu wszelkich płatności, nastąpi w dniu poprzedzającym Dzień Wolny od Pracy,

przywrócenie usług na Obiekcie Zleceniodawcy nastąpi maksymalnie do 48 godzin licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po Dniu Wolnym od Pracy.

 1. Zawieszenie przez Zleceniobiorcę usługi interwencji z przyczyn wymienionych powyżej, nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku regulowania wobec Zleceniobiorcy miesięcznego wynagrodzenia wynikającego z Umowy SG z tytułu realizacji pozostałych usług określonych w umowie SG.
 2. W przypadku ziszczenia się przesłanek określonych w niniejszym paragrafie, Zleceniobiorca nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody powstałe w okresie od dnia zawieszenia usługi interwencji.
 3. Zleceniodawca jest zobowiązany zapłacić należne Zleceniobiorcy odsetki ustawowe bez dodatkowego wezwania do ich uiszczania. Odsetki będą wskazane w fakturze lub innym odrębnym dokumencie.
 4. W przypadku braku terminowej zapłaty miesięcznego wynagrodzenia z tytułu wykonywania Umowy SG, Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do dokonania przelewu przysługującej mu względem Zleceniodawcy wierzytelności na rzecz osoby trzeciej - nie dotyczy Zleceniodawców będących osobami o których mowa w § 10 ust. 10 pkt. d).
 5. W przypadku powstania zaległości płatniczej Zleceniodawca może zostać obciążony opłatami dodatkowymi wskazanymi w par. § 6 ust. 17 i 18.


§ 4. (Zasady odpowiedzialności)

 1. Zleceniobiorca odpowiada za szkody na zasadzie winy.
 2. Powyższy ustęp wyznacza zakres odpowiedzialności Zleceniobiorcy i wszelkie postanowienia Umowy oraz Regulaminu powinny być interpretowane zgodnie z tym postanowieniem, a w szczególności Umowa SG nie stanowi formy ubezpieczenia ani jej nie zastępuje.
 3. Zleceniobiorca nie odpowiada za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania usług z powodu:
 1. następstwa siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenie zewnętrzne (niezależne od Zleceniobiorcy), niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia np. wojna, strajk, klęska żywiołowa, zamieszki uliczne;
 2. zaniedbania przez Zleceniodawcę obowiązków, chyba, że szkody powstały z powodu niewykonania
  lub nienależytego wykonania usługi przez Zleceniobiorcę, jak również gdy zaniedbanie obowiązków przez Zleceniodawcę nie miało wpływu na powstanie szkody;
 3. w ramach udostępnionych aplikacji Zleceniobiorca nie odpowiada za ograniczenia lub problemy techniczne z urządzeniami za pośrednictwem których Zleceniodawca lub osoby przez niego wskazane korzystają z platform oraz aplikacji, jak również za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych z których korzystają urządzenia Zleceniodawcy lub osób przez niego wskazanych;
 4. (wykreślono);
 5. Zleceniobiorca nie odpowiada również za szkody powstałe w trakcie lub w związku z zasadną interwencją.
 1. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności także w sytuacjach wskazanych w § 1 ust. 16 i 17 (osoby uprawnione i tytuł prawny), § 2 ust. 8, § 2 ust. 11(aktywacja systemu alarmowego), § 2 ust. 11 (nieaktywny nadajnik), § 3 ust. 6 (brak płatności), § 4 ust. 5 i 6 (ruchomości i Wartości Pieniężne), § 6 ust. 9 (ingerencja w system alarmowy), § 9 ust. 3 (karta SIM).
 2. Zleceniodawca jest zobowiązany przed podpisaniem Umowy SG do poinformowania Zleceniobiorcy na piśmie o posiadaniu na terenie Obiektu ruchomości o wartości przekraczającej 20000 zł. W szczególności dotyczy to rzeczy mających wartość zabytkową, kolekcjonerską, dzieł sztuki lub wysokiej klasy urządzeń elektronicznych. W przypadku braku takiej informacji, Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ich kradzież bądź uszkodzenie.
 3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za Wartości Pieniężne przechowywane na terenie Obiektu i nie odpowiada za szkody, jakie ewentualnie powstały w wyniku ich uszkodzenia lub kradzieży.
 1. Zasada wskazana powyżej nie ma zastosowania do Zleceniodawców, którzy spełnią określone
  poniżej wymagania tzn. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za Wartości Pieniężne (z zastrzeżeniem ust. e.) wyłącznie w sytuacji, gdy były one przechowywane na Obiekcie zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona Wartości Pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. 2016 poz. 793).
 2. Wymagania wskazane w w/w rozporządzeniu stają się wiążące pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą w momencie wejścia w życie Umowy. Dokładny zakres wymagań wyznacza treść w/w rozporządzenia na dzień powstania ewentualnej szkody (tj. ewentualne zmiany wprowadzone w/w rozporządzeniu obowiązują Zleceniodawcę od momentu ich wejścia w życie).
 3. Zastrzeżenie wskazane w punkcie a) ma zastosowanie bez względu na to, czy wskazane tam rozporządzenie zostanie później zmienione (vide punkt b) lub całkowicie zastąpione przez inne. Nowe rozporządzenie wydane na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2020.838 z późn. zm.) zastępuje to wymienione w pkt. a) od momentu wejścia w życie, jeśli obowiązywało na dzień powstania ewentualnej szkody.
 4. Zastrzeżenia wskazane w punkcie a) mają zastosowanie do każdego rodzaju Zleceniodawcy, w szczególności bez względu na to czy jest przedsiębiorcą oraz bez względu na to, jakiego typu jest przedsiębiorcą.
 5. Bez względu na spełnienie wymagań wskazanych w punkcie a), Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za Wartości Pieniężne przechowywane na Obiekcie, jeśli przekraczają one równowartości 100000 zł.
 1. W przypadku, gdy na Obiekcie jest zainstalowany System Obcy, to Zleceniodawca odpowiada za działanie całokształtu systemu. Zleceniobiorca przejmuje odpowiedzialność w tym zakresie wyłącznie, gdy odbył się Audyt Bezpieczeństwa Obiektu (§ 2 ust. 12) i obie Strony zaakceptowały oraz wdrożyły jego wyniki. Równoważne Audytowi Bezpieczeństwa Obiektu jest podpisanie umowy na konserwacje systemu po przeprowadzeniu przeglądu zerowego, którego wnioski zostały zaakceptowane przez obie strony.
 2. Zleceniobiorca udziela na nadajnik wskazany w Umowie SG z Montażem Nadajnika 24 miesięcznej gwarancji, z uwzględnieniem zasad wskazanych w ust. 8 i poniższych.
 3. Zleceniobiorca wobec Zleceniodawcy będącego Przedsiębiorcą ponosi odpowiedzialność za wady nadajnika powiadomienia radiowego/GSM, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a warunki gwarancji reguluje § 4 Regulaminu.
 4. Wobec Zleceniodawcy będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności nadajnika powiadomienia radiowego/GSM z Umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a gwarancja nie ma wpływu na przysługujące środki ochrony prawnej. W ramach gwarancji Zleceniodawcy będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje naprawa lub wymiana nadajnika powiadomienia radiowego/GSM. W ramach gwarancji przysługującej Zleceniodawcy będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta koszty naprawy lub wymiany oraz innych opłat ponosi Zleceniobiorca. Warunki gwarancji reguluje § 4 Regulaminu.
 5. Utrata gwarancji następuje w przypadku:
 1. naruszenia plomb lub oznaczeń gwarancyjnych,
 2. wykrycia wszelkich uszkodzeń mechanicznych,
 3. wykrycia wszelkich przeróbek i napraw przez osoby nieupoważnione,
 4. zniszczenia, zmiany lub usunięcia numerów seryjnych.
 1. Gwarancja nie obejmuje:
 1. normalnego zużycia towaru lub jego elementów, czyszczenia, konserwacji oraz regulacji spowodowanych np. zmiennymi warunkami pracy elementów systemu,
 2. uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania lub dokonywania konserwacji, a także wynikających z przeróbek i napraw dokonanych przez osobę inną niż Zleceniobiorcę,
 3. niezgodności potrzeb nabywcy nieokreślonych w umowie w stosunku do parametrów technicznych i funkcjonalnych zainstalowanych elementów,
 4. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, elektrycznych i technicznych powstałych w skutek zdarzeń losowych związanych np. z pożarem, zalaniem, wyładowaniem atmosferycznym oraz innymi nieprzewidzianymi siłami natury,
 5. uszkodzeń powstałych wskutek eksploatacji i obsługi przez osoby do tego nieupoważnione lub nieprzeszkolone przez Zleceniobiorca,
 6. uszkodzeń spowodowanych głębokim rozładowaniem akumulatora wskutek zaniku napięcia sieci,
 7. czynności przewidzianych w instrukcji obsługi np. testowania systemu.
 1. Strony zgodnie ustalają, iż realizacja prac serwisowych w okresie udzielonej Zleceniodawcy gwarancji dla urządzeń zamontowanych na wysokości powyżej 4 metrów wymaga zapewnienia przez Zleceniodawcę stosownego podnośnika umożliwiającego bezpieczną pracę serwisantów Zleceniobiorcy. Koszty związane z zapewnieniem podnośnika obciążają każdorazowo Zleceniodawcę. Każdorazowo, w drodze ustaleń Stron Zleceniobiorca może podjąć się organizacji koniecznego mu do wykonania prac podnośnika. Koszty wynikające z tego tytułu zostaną uwzględnione w wystawionej Zleceniodawcy fakturze VAT. Niniejszego postanowienia nie stosuje się wobec Zleceniodawcy będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 2. W przypadku stwierdzenia zużycia akumulatora zasilającego nadajnik, jego wymiana po upływie 24 miesięcy od dnia montażu odbywa się na koszt Zleceniodawcy.
 3. Na podstawie oddzielnej Umowy Zleceniobiorca może zapewnić usługi konserwacji zainstalowanych urządzeń.

§ 5. (Zawieszenie usługi i zmiana harmonogramu)

 1. Zleceniodawcy przysługuje prawo do Zawieszenia Długoterminowego lub Zawieszenia Krótkoterminowego usługi MOP (monitoringu i podejmowania interwencji) i/lub MON (monitorowania). Zawieszenie usługi (w obu przypadkach) polega na (w zależności od typu usługi) zaprzestaniu monitorowania sygnałów alarmowych przez Stację Monitorowania i/lub zaprzestaniu wysyłania Załogi Interwencyjnej na Obiekt. Niezależnie od typu zawieszenia:
 1. Wniosek powinien zawierać: adres Obiektu, oznaczenie Zleceniodawcy, oznaczenie okresu zawieszenia;
 2. Możliwe jest jedynie zawieszenie całości usługi przewidzianej w umowie;
 1. Warunki i zasady Zawieszenia Długoterminowego:
 1. Wniosek o Zawieszenie Długoterminowe należy zgłosić poprzez wysłanie wiadomości email na adres dok@solidsecurity.pl ;
 2. Zgłoszenie wniosku o Zawieszenie Długoterminowe Zleceniobiorca potwierdzi drogą telefoniczną i w tym celu wymagane będzie podanie przez Zleceniodawcę aktualnego Hasła. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji takiego wniosku, zgłoszenie Zawieszenia Długoterminowego nie jest skuteczne, a usługa nie będzie zawieszona.
 3. Okres Zawieszenia Długoterminowego każdorazowo nie może być krótszy niż 30 dni kalendarzowych, ani dłuższy niż 90 dni w danym roku kalendarzowym. W przypadku przekroczenia maksymalnego limitu, usługa zostanie odwieszona, a opłaty będą ponownie naliczane w pełnej wysokości.
 4. W okresie Zawieszenia Długoterminowego, Zleceniodawcy nie przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy, a w okresie wypowiedzenia Umowy Zleceniodawcy nie przysługuje prawo do Zawieszenia. Powyższe ograniczenie odnośnie wypowiedzenia umowy w okresie Zawieszenia Długoterminowego nie dotyczy przypadków rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym (bez wypowiedzenia) w sytuacjach określonych w § 7 ust. 3a Regulaminu.
 5. Jeśli Umowa została zawarta na czas określony lub zawiera zastrzeżenie o minimalnym okresie jej trwania, to w przypadku Zawieszenia Długoterminowego na podstawie powyższego wniosku, czas trwania Umowy lub minimalny okres trwania Umowy ulega przedłużeniu o czas trwania Zawieszenia Długoterminowego.
 6. W okresie Zawieszenia Długoterminowego Zleceniodawca nie jest zobowiązany do uiszczania miesięcznego wynagrodzenia określonego w Umowie SG, jednak w przypadku stosowania nadajnika GSM będzie zobowiązany do zapłaty należności wskazanej w ust. 2 pkt. g) poniżej.
 7. Od momentu Zawieszenia Długoterminowego usługi, Zleceniodawca będzie obciążany kwotą za obsługę nadajnika GSM w wysokości 20 zł netto + należny podatek VAT obowiązujący w chwili powstania obowiązku podatkowego (tj. 24,60 zł brutto) miesięcznie.
 1. Warunki i zasady Zawieszenia Krótkoterminowego:
 1. Wniosek o Zawieszenie Krótkoterminowe należy zgłosić poprzez kontakt telefoniczny pod numer Stacji Monitorowania;
 2. Zgłoszenie wniosku o Zawieszenie Krótkoterminowe będzie potwierdzone poprzez podanie przez Zleceniodawcę aktualnego Hasła. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji takiego wniosku, zgłoszenie Zawieszenia Krótkoterminowego nie jest skuteczne, a usługa nie będzie zawieszona.
 3. Każdorazowe Zawieszenie Krótkoterminowe nie może być krótsze niż 1 minuta, ani dłuższe niż 7 dni kalendarzowych. Zleceniodawca może dokonać maksymalnie 3 zawieszeń krótkoterminowych z rzędu, po czym musi nastąpić 1 tydzień przerwy.
 4. W przypadku kilkukrotnego zgłoszenia Zawieszenia Krótkoterminowego, po przekroczeniu łącznie 30 dni, pozostaje ono Zawieszeniem Krótkoterminowym. Zgłoszenie Zawieszenia Długoterminowego musi nastąpić w trybie wskazanym w ust. 2.
 5. W okresie Zawieszenia Krótkoterminowego, Zleceniodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy, a w okresie wypowiedzenia Umowy Zleceniodawcy przysługuje prawo do Zawieszenia Krótkoterminowego.
 6. Jeśli Umowa została zawarta na czas określony lub zawiera zastrzeżenie o minimalnym okresie jej trwania, to w przypadku Zawieszenia Krótkoterminowego, czas trwania Umowy lub minimalny okres trwania Umowy nie ulega przedłużeniu o czas trwania Zawieszenia Krótkoterminowego.
 7. W okresie Zawieszenia Krótkoterminowego, ze względu na to, iż koszty Zleceniobiorcy pozostają bez zmian, Zleceniodawca jest zobowiązany do uiszczania miesięcznego wynagrodzenia określonego w Umowie w standardowej wysokości. .
 1. W przypadku, gdy w Karcie Zgłoszenia Obiektu znajduje się harmonogram pracy Obiektu, mający wpływ na godziny świadczenia usług, Zleceniodawcy przysługuje prawo do zmiany harmonogramu pracy Obiektu zgodnie z poniższym:
 1. Jeśli zamiana harmonogramu pracy Obiektu obejmuje jedynie najbliższe 24 godziny, powinna ona zostać zgłoszona telefonicznie na numer Stacji Monitorowania
 2. W sytuacji, gdy zmiana harmonogramu pracy Obiektu obejmuje zmianę na dłuższy okres i/lub stałą zmianę harmonogramu, może ona zostać zgłoszona wyłącznie elektronicznie na adres email harmonogram@solidsecurity.pl
 3. W obu przypadkach Zleceniobiorca potwierdzi zmiany drogą telefoniczną i w tym celu wymagane będzie podanie przez Zleceniodawcę aktualnego Hasła.
 4. Przesłanie informacji na adres email wskazany w pkt. 4 musi zostać dokonane z co najmniej 24godzinnym wyprzedzeniem, przy czym termin ten zostaje wydłużony o Dni Wolne od Pracy.
 1. Ze względów bezpieczeństwa wszelkie wnioski i zgłoszenia przewidziane w niniejszym paragrafie, co do których strony dopuściły formę elektroniczną, muszą być zgłoszone przez osoby uprawnione poprzez adres email Zleceniodawcy wskazany w Umowie.

§ 6. (Opłaty dodatkowe i zmiana wysokości opłat)

 1. (wykreślono).
 2. Z uwagi na konieczność zapewnienia przez Zleceniobiorcę bezpieczeństwa Obiektu Zleceniodawcy, jak również obiektów innych klientów Zleceniobiorcy oraz z uwagi na konieczność zapewnienia należytego funkcjonowania centrum monitorowania sygnałów alarmowych Zleceniobiorcy, Zleceniodawca nie jest uprawniony do samodzielnego demontażu (odcięcia) nadajnika oraz ingerencji w system w trakcie trwania Umowy bez uprzedniego zgłoszenia takiej potrzeby Zleceniobiorcy w formie pisemnej i uzyskania od Zleceniobiorcy pisemnej zgody. Zleceniodawca jest uprawniony do samodzielnego demontażu (odcięcia) nadajnika na podstawie pisemnego upoważnienia Zleceniobiorcy bądź po bezskutecznym upływie 14 dni licząc od skutecznego doręczenia zawiadomienia Zleceniobiorcy o okolicznościach będących przyczyną demontażu (odcięcia) nadajnika.
 1. Samodzielny demontaż (odcięcie) nadajnika w trakcie trwania Umowy na podstawie zgody Zleceniobiorcy dokonany przez Zleceniodawcę, nie jest podstawą do stwierdzenia zaprzestania świadczenia usług przez Zleceniobiorcę, nie zwalnia Zleceniodawcy z regulowania miesięcznego wynagrodzenia i nie jest jednoznaczny z rozwiązaniem Umowy, które wymaga zachowania wymogów określonych w § 7 Regulaminu.
 2. Przez samodzielny demontaż (odcięcie) nadajnika w trakcie trwania Umowy rozumie się również dokonanie takiego demontażu (odcięcia) przez osoby trzecie niebędące pracownikami/serwisantami/instalatorami Zleceniobiorcy.
 3. W przypadku stwierdzenia, na podstawie otrzymanych przez Zleceniobiorcę sygnałów, wskazujących na prawdopodobieństwo samodzielnego demontażu (odcięcia) nadajnika w trakcie trwania Umowy, Zleceniobiorca jest upoważniony, po uprzednim poinformowaniu Zleceniodawcy i uzgodnieniu terminu wizyty instalatora/serwisanta, do przeprowadzenia kontroli weryfikującej tą okoliczność.
 4. W przypadku stwierdzenia przez uprawnionego instalatora/serwisanta Zleceniobiorcy, naruszeń w postaci samodzielnego demontażu (odcięcia) nadajnika w trakcie trwania Umowy bez wymaganej zgody, Zleceniobiorca obciąży Zleceniodawcę opłatą z tytułu usługi instalatora/serwisanta w wysokości 300 (trzysta) zł netto + należny podatek VAT obowiązujący w chwili powstania obowiązku podatkowego, który na dzień podpisania Umowy wynosi 23% (tj. 369 zł brutto).
 5. W przypadku ochrony fizycznej wykonywanej podczas oczekiwania na odwołanie interwencji przez Osoby Upoważnione ze strony Zleceniodawcy – pierwsza godzina przebywania ochrony na Obiekcie wliczona jest w miesięczne wynagrodzenie, natomiast za każdą następną rozpoczętą godzinę Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy opłatę dodatkową w wysokości wskazanej w umowie.
 6. W przypadku nieobecności Zleceniodawcy lub osób wskazanych przez Zleceniodawcę w dniu umówionego montażu/serwisu na Obiekcie, jak też w przypadku odwołania zlecenia po przyjeździe instalatora/serwisanta na umówiony montaż/serwis Zleceniobiorca obciąży Zleceniodawcę kosztem wizyty w wysokości wskazanej w umowie.
 7. W sytuacji, gdy Zleceniodawca podejmie działania określone w ust. 2 zdanie pierwsze oraz w ust. 4, Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, jakie powstały w wyniku tych działań.
 8. Ceny wskazane w Umowie SG mogą być waloryzowane przez Zleceniobiorcę co 12 miesięcy o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany przez prezesa GUS. Zmiana taka nie wymaga zmiany treści Umowy w formie aneksu.
 9. W przypadku podwyższenia lub obniżenia stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, miesięczne wynagrodzenie oraz inne wynagrodzenia i opłaty wskazane w Umowie mogą zostać jednostronnie zmienione przez Zleceniobiorcę o kwotę zmienionego podatku VAT, będącą elementem składowym wynagrodzeń oznaczonych w Umowie i Regulaminie.
 10. W przypadku zwiększenia miesięcznego wynagrodzenia i opłat wskazanych w Umowie i Regulaminie zgodnie z postanowieniami wskazanymi w ust. 10 i 11, Zleceniodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w miesięcznym terminie liczonym od dnia poinformowania go o zmianie:
  1. Umowa zostanie zakończona z upływem terminu wypowiedzenia określonego w Umowie, a w przypadku umowy na czas określony w ciągu miesiąca od daty złożenia wypowiedzenia.
  2. W przypadku złożenia wypowiedzenia od Umowy zmiany te nie wywierają skutków prawnych w stosunku do danego Zleceniodawcy, tj. zostanie on obciążony wynagrodzeniem i opłatami w niezmienionej wysokości,
  3. O zmianie miesięcznego wynagrodzenia i opłat Zleceniodawca zostanie poinformowany w formie pisemnej lub poprzez informację przekazaną na wskazany adres email. Dla swojej ważności zmiana wynagrodzenia nie wymaga zmiany treści Umowy w formie aneksu,
  4. Postanowienia niniejszego ustępu dotyczą osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o których mowa w art. 38a Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U.2020.287 tj. z dnia 21 lutego 2020 r. (dalej: Ustawa o prawach konsumenta) tj. osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 11. Strony mogą dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy każdorazowo w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy może zostać dokonana w formie pisemnego aneksu lub przy wykorzystaniu wskazanego przez Zleceniodawcę w Umowie adresu email i/lub numeru telefonu – w takim przypadku Zleceniobiorca wyśle propozycję zmiany na adres email Zleceniodawcy lub przedstawi ją telefonicznie, natomiast Zleceniodawca może wyrazić akceptację potwierdzając to poprzez email lub telefonicznie (rozmowa będzie nagrywana).
 12. Z chwilą rozwiązania Umowy Zleceniodawca będzie miał możliwość odsprzedania Zleceniobiorcy nadajnika po cenach rynkowych, w przypadku gdy Zleceniobiorca wyrazi wolę jego zakupu.
 13. Za każdy dzień, w którym nastąpiła przerwa w świadczeniu usługi z przyczyn dotyczących Zleceniobiorcy i trwająca dłużej niż 12 godzin, Zleceniodawcy przysługuje zwrot 1/30 miesięcznego wynagrodzenia.
 14. Opłaty dodatkowe wskazane w ust. 7 i 8 powyżej zostały uregulowane w Umowach SG zawieranych od dnia 1.01.2024. Dla Zleceniodawców, którzy zawarli Umowy przed tym dniem, a w których opłaty nie były uregulowane, obowiązują stawki w niezmienionej wysokości, tj.:
 1. (dla ust. 7) 60 zł + należny podatek VAT obowiązujący w chwili powstania obowiązku podatkowego, który na dzień podpisania Umowy wynosi 23 % (tj. 73,80 zł brutto);
 2. (dla ust. 8) 150 złotych + należny podatek VAT obowiązujący w chwili powstania obowiązku podatkowego, który na dzień podpisania Umowy wynosi 23 % (tj. 184,50 zł brutto).

17.W przypadku wystąpienia zaległości w płatnościach Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do naliczania opłat za podjęte czynności windykacyjne w następujący sposób:

 1. koszt wiadomości SMS wynosi 1 zł brutto za każdorazowe wysłanie (nie więcej niż 3 wiadomości w miesiącu);
 2. koszt wysłania wezwania listem zwykłym wynosi 10 zł brutto za każdorazowe wysłanie (nie więcej niż dwa nadania w miesiącu);
 3. koszt wysłania wezwania listem poleconym wynosi 15 zł brutto za każdorazowe wysłanie (nie więcej niż dwa nadania w miesiącu);
 4. koszt wysłania wznowienia/anulowania rozwiązania umowy listem zwykłym wynosi 10 zł brutto (wznowienie po rozwiązaniu umowy za zaległości płatnicze);
 5. wysłanie wezwania wiadomością e-mail jest nieodpłatne, wysyłka może być dokonywana po wcześniejszym uzyskaniu zgody na taką wysyłkę od Zleceniodawcy.

18.Czynności windykacyjne wskazane w ust. 17 będą wykonywane na następujących zasadach:.

 1. Wezwania w formie wiadomości sms będą mogły zostać wysłane od drugiego dnia po upływie terminu płatności.
 2. Wezwania w formie wiadomości listownej będą mogły zostać wysłane w przypadku braku kontaktu telefonicznego z Zleceniodawcą lub zaległości przekraczającej 3 tygodnie od dnia upływu terminu płatności.
 3. Opłaty będą doliczane do faktury co 1 lub co 2 miesiące.

§ 7. (Rozwiązanie Umowy)

 1. Rozwiązanie Umowy wymaga złożenia oświadczenia woli w formie pisemnej lub oświadczenia w formie określonej w ust. 2. Na potrzeby niniejszej Umowy przez formę pisemną rozumie się dokument zawierający treść oświadczenia woli, własnoręcznie podpisany przez stronę Umowy.
 2. Strony dopuszczają rozwiązanie Umowy poprzez przesłanie obrazu/zdjęcia lub skanu zawierającego czytelny podpis Zleceniodawcy (forma dokumentowa). Dokument ten powinien zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji, nazwę Zleceniodawcy, adres Zleceniodawcy, nazwę i adres Obiektu, nr Umowy, id klienta i podpis osoby upoważnionej do rozwiązania Umowy. Jeśli obraz/zdjęcie lub skan jest przesyłany z adresu email to powinien być to adres zgodny z danymi Zleceniodawcy bądź osoby przez niego upoważnionej do reprezentacji.
 3. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w przypadku:
 1. zwłoki Zleceniodawcy w zapłacie miesięcznego wynagrodzenia za co najmniej dwa okresy rozliczeniowe, przy czym przed rozwiązaniem Zleceniobiorca wezwie Zleceniodawcę do uregulowania zaległości wyznaczając mu dodatkowy, 7-dniowy termin na zapłatę - w takim przypadku Zleceniobiorca będzie uprawniony do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia;
 2. umyślnego wywołania fałszywych alarmów przez Zleceniodawcę, osoby wspólnie z nim zamieszkałe, osoby, za które w myśl przepisów kodeksu cywilnego ponosi on odpowiedzialność lub przez osoby zatrudnione przez Zleceniodawcę - w takim przypadku Zleceniobiorca będzie uprawniony do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 3. występowania u Zleceniodawcy fałszywych alarmów, za których powstawanie Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności – w takim przypadku Zleceniobiorca będzie uprawniony do rozwiązania Umowy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
 4. nieprzekazania Zleceniobiorcy podpisanego egzemplarza umowy. Zleceniobiorca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji w formie pisemnej na podstawie art. 19 Ustawy o ochronie osób i mienia. W przypadku, gdy Zleceniodawca nie przekaże podpisanego egzemplarza umowy, Zleceniobiorca wezwie go do tego i wyznaczy dodatkowy 14dniowy termin na przekazanie dokumentacji. W przypadku bezskutecznego upływu terminu Zleceniobiorca może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy bez zachowania terminów wskazanych w umowie.
 5. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w innych niż powyższe przypadkach wskazanych w Umowie lub Regulaminie na zasadach tam określonych, a w szczególności w sytuacji:

- nieprzekazania przez Zleceniodawcę koniecznych informacji dotyczących usług świadczonych przez Zleceniobiorcę osobom, których ta usługa może dotyczyć (§ 1 ust. 16 Regulaminu);

- złożenia przez Zleceniodawcę nieprawdziwego oświadczenia dotyczącego posiadania tytułu prawnego do dysponowania Obiektem (§ 1 ust. 17 Regulaminu)

- zwłoki Zleceniodawcy z zapłatą należności za usługi montażu wynikającej z Powiązanej Umowy INS lub Umowy SG z Montażem Nadajnika (§ 2 ust. 5 Regulaminu);

- gdy dojdzie do nieprawidłowego użycia karty SIM z nadajnika GSM (§ 9 ust. 3) ;

3a. Zleceniodawca ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:

 1. uprawdopodobnionej utraty prawa do władania/posiadania chronionego Obiektu czy też całkowitego lub znacznego zniszczenia mienia znajdującego się na Obiekcie powodującego bezcelowość dalszego kontynuowania Umowy;
 2. spowodowania szkody przez Zleceniobiorcę w mieniu Zleceniodawcy na skutek niewykonania
  lub nienależytego wykonania Umowy przez Zleceniobiorcę;
 3. cofnięcia Zleceniobiorcy przez uprawniony organ koncesji na wykonywanie działalności w zakresie usług ochrony;
 4. na zasadach określonych w § 10 ust. 1 i 2.
 1. Po wygaśnięciu Umowy SG lub w przypadku rozwiązania przez którąkolwiek ze stron, Zleceniodawca ma obowiązek:
 1. w przypadku zakupu nadajnika odłączyćnadajnik z sieci i zasilania awaryjnego w terminie 14 dni od dnia zakończenia Umowy (dotyczy nadajnika radiowego);
 2. w przypadku oddania do używania nadajnika – Zleceniodawca zobowiązuje się odłączyć nadajnik w terminie 14 dni od dnia zakończenia Umowy SG i zwrócić go (w przypadku nadajnika GSM wraz z kartą SIM), na adres siedziby firmy lub najbliższego biura regionalnego w terminie 21 dni od dnia zakończenia Umowy, może też zlecić na piśmie do Zleceniobiorcy demontaż nadajnika i pokryć koszt usługi demontażu w kwocie 233 zł netto + należny podatek VAT obowiązujący w chwili powstania obowiązku podatkowego (brutto 286,59 zł).
 1. W przypadku niewykonania działań wskazanych w ust.4, Zleceniodawca zapłaci:
 1. 150 zł brutto – koszt usługi dezaktywacji nadajnika w przypadku nieodłączenia nadajnika z sieci i zasilania awaryjnego w wyznaczonym terminie (ust. 4.a),
 2. 550 zł brutto – koszt usługi dezaktywacji nadajnika w przypadku nieodłączenia w wyznaczonym terminie nadajnika oraz niedokonania jego zwrotu (ust. 4.b).
 1. W przypadku wszczęcia w stosunku do którejkolwiek Strony Umowy postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego, likwidacyjnego ta Strona zobowiązana jest niezwłocznie o powyższym fakcie powiadomić pozostałe Strony Umowy.

§ 8. (Platforma eSimon i aplikacja MySolid)

Zleceniobiorca umożliwia Zleceniodawcy korzystanie z platformy eSimon oraz aplikacji MySolid wyłącznie dla obsługi Obiektów wskazanych w Umowie w zakresie i na zasadach określonych w Umowie oraz regulaminie Aplikacji MySolid i eSimon oraz jedynie na czas trwania Umowy. Aktualna wersja ww. regulaminu znajduje się na stronie https://simon.solidsecurity.pl/simonweb/terms.html

§ 9. (Karta zgłoszenia Obiektu i Nadajnik)

 1. Zleceniodawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zleceniobiorcy o wszelkich zmianach danych zawartych w Karcie zgłoszenia Obiektu i/lub w Umowie oraz o każdych innych okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo Obiektu. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż brak aktualnych danych może skutkować nienależytym wykonaniem usług przez Zleceniobiorcę z przyczyn, za które Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Karta zgłoszenia Obiektu jest integralną częścią Umowy. Podpisana Karta zgłoszenia Obiektu powinna zostać przekazana Zleceniobiorcy w ciągu 2 dni roboczych, co jest niezbędnym warunkiem uruchomienia usługi (niezależnie od warunków wskazanych w § 2).
 3. Karta SIM pozostająca w nadajniku GSM, Numer nadajnika radiowego i częstotliwość nadawania jest

własnością Zleceniobiorcy.

 1. Karta SIM może podlegać zwrotowi po zakończeniu umowy. Zasady zwrotu zostały określone w par. 7 ust. 4.
 2. Karta SIM pozostająca w nadajniku GSM jest kluczowym elementem zapewniającym prawidłowe działanie systemu alarmowego, a jej usunięcie, uszkodzenie lub jakiekolwiek wykorzystanie przez Zleceniodawcę niezgodnie z jej przeznaczeniem powoduje nieprawidłowe działanie całego systemu, a także może spowodować powstanie dodatkowych, nieuzasadnionych kosztów po stronie Zleceniobiorcy. W związku z powyższym Karta SIM nie może być wyjmowana z nadajnika systemu alarmowego (lub innego miejsca, w którym jest podłączona) samodzielnie przez Zleceniodawcę bez zgody Zleceniobiorcy, a także nie może być wykorzystywana przez niego w jakikolwiek inny sposób.
 3. W przypadku dokonania naruszeń wskazanych w pkt. b), które skutkują zaprzestania przesyłania sygnału przez nadajnik GSM, Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za mienie Zleceniodawcy.
 4. W przypadku dokonania naruszeń wskazanych w pkt b) powyżej, Zleceniobiorca ma prawo:

- naliczyć karę umowną w wysokości 1000 zł, a w przypadku powstania szkody przenoszącej wartość kary umownej, Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania w pełnej wysokości poniesionych szkód (w szczególności jest zobowiązany do pokrycia opłat naliczonych przez operatora telefonii komórkowej);

- ma także prawo do dezaktywacji karty SIM w celu uniknięcia dalszych kosztów. W takiej sytuacji świadczenie usługi ulega zawieszeniu, a Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w mieniu Zleceniodawcy w okresie zawieszenia. Opłata abonamentowa będzie naliczana zgodnie z Umową. Karta SIM zostanie ponownie aktywowana po zaprzestaniu naruszeń;

- ww. sytuacja upoważnia do rozwiązania umowy bez zachowania okresów wypowiedzenia, ale tylko w sytuacji, gdy Zleceniodawca nie zastosuje się do wezwania do zaprzestania naruszeń.

 1. Zmiany treści Karty zgłoszenia Obiektu w zakresie Osób Upoważnionych oraz harmonogramu pracy Obiektu nie wymagają formy aneksu i mogą być dokonane przez Zleceniodawcę na zasadach określonych w § 1 ust.12 i 13 (Osoby Upoważnione) lub w par. 5 ust. 4 (harmonogram pracy). W pozostałym zakresie Karta zgłoszenia Obiektu może być zmieniana w formie pisemnej.

§ 10. (Postanowienia końcowe)

 1. W przypadku śmierci Zleceniodawcy Umowa SG może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym przez jego spadkobierców pod warunkiem spełnienia wymogów wskazanych w ust. 2 poniżej. Spadkobiercy uprawnieni w wyniku podziału spadku do zarządzania Obiektem mogą podpisać nową Umowę przejmując usługi wykonywane przez Zleceniobiorcę.
 2. W przypadku śmierci Zleceniodawcy Umowy spadkobiercy Zleceniodawcy są zobowiązani do przedstawienia aktu zgonu Zleceniodawcy oraz
  1. Spadkobiercy Zleceniodawcy są zobowiązani do przedstawienia dokumentu stwierdzającego nabycie spadku lub poświadczenie dziedziczenia.
  2. W przypadku przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. a), jeśli zgłaszający nie jest jedynym spadkobiercą, powinien dodatkowo posiadać stosowne upoważnienie do wykonania tego typu czynności od pozostałych spadkobierców.
  3. W przypadku, w którym spadkobiercy nie przeprowadzili postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku lub nie są w stanie wylegitymować się aktem poświadczenia dziedziczenia, konieczne jest podpisanie przez osobę zgłaszającą dodatkowego oświadczenia, wktórym zgłaszający potwierdzi fakt bycia upoważnionym do rozporządzania prawami związanymi z masą spadkową Zleceniodawcy. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej www.solidsecurity.pl
 1. Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem niniejszej Umowy zaleca się, aby Zleceniodawca zgłaszał na adres email dok@solidsecurity.pl bądź na adres korespondencyjny siedziby firmy niezwłocznie, najpóźniej do 14 dni po zaistnieniu przyczyny złożenia reklamacji.
  1. Reklamacje złożone po w/w terminie będą rozpatrzone, ale ze względu na charakterystykę usług świadczonych przez Zleceniobiorcę, opóźnione zgłoszenie reklamacji, w szczególności jeśli dotyczy to zdarzeń mających miejsce na Obiekcie, takich jak kradzież lub włamanie, może uniemożliwić skompletowanie informacji i spowolni powzięcie odpowiednich działań.
  2. Reklamacje złożone w innej formie lub przesłane na inny adres email będą rozpatrzone przez Zleceniobiorcę, jednak złożenie reklamacji w sposób przewidziany w niniejszym ustępie przyspieszy procedurę weryfikacyjną i udzielenie odpowiedzi.
  3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przechowywania przez 3 miesiące zapisu z Rejestru Zdarzeń oraz nieodpłatnego udostępniania go Zleceniodawcy - pod warunkiem zgłoszenia takiego żądania. Zapis Rejestru Zdarzeń za okres przekraczający 3 miesiące jest usuwany i w związku z tym jego udostępnienie nie będzie możliwe.
 2. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z Umową będą rozpatrywane przez sąd właściwy określony zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że Umowa bądź Regulamin przewiduje wyjątki dla dokonania określonej czynności. Na potrzeby niniejszej Umowy przez formę pisemną pod rygorem nieważności rozumie się dokument zawierający treść oświadczenia woli, własnoręcznie podpisany przez stronę Umowy lub osobę przez nią upoważnioną. Strony postanawiają, iż nie będzie formą pisemną pod rygorem nieważności dokument przesłany/dostarczony drugiej stronie drogą email, fax, obraz dokumentu, skan, informacja telefoniczna itp.
 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe (firma, forma działalności, adres pocztowy, adres email, numer telefonu) oraz zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zleceniodawcę o wszelkich zmianach w w/w zakresie.
 5. W sprawach nieuregulowanych Umową SG i Regulaminem mają zastosowanie w szczególności: ustawa Kodeks Cywilny, ustawa o Ochronie Osób i Mienia, ustawa Prawo Telekomunikacyjne.
 6. Zleceniodawca wyraża zgodę na podzlecanie przez Zleceniobiorcę usług objętych Umową.
 7. Zleceniobiorca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności kontraktowo – deliktowej.
 8. W przypadku zmian postanowień Regulaminu, Zleceniodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w miesięcznym terminie liczonym od dnia poinformowania go o zmianie:
  1. Umowa zostanie zakończona z upływem terminu wypowiedzenia wskazanego w Umowie,
  2. W przypadku złożenia wypowiedzenia od Umowy wszelkie zmiany nie wywierają skutków prawnych w stosunku do danego Zleceniodawcy,
  3. O zmianie Regulaminu Zleceniodawca zostanie poinformowany w formie pisemnej,
  4. Postanowienia niniejszego ustępu dotyczą osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. W odniesieniu do Zleceniodawców niebędących osobami o których mowa w § 10 ust. 10 pkt. d) powyżej, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu na zasadach określonych w niniejszym ustępie. Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy informację o zmianach Regulaminu przy najbliższej fakturze VAT, w formie w jakiej przesyłana jest mu faktura VAT (papierowo/mailowo). W przypadku zmian postanowień Regulaminu, Zleceniodawcy przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy w miesięcznym terminie liczonym od dnia otrzymania informacji w przedmiocie zmiany Regulaminu z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego w Umowie.